UCAPAN PENGGULUNGAN PENGERUSI JAWATANKUASA KERAJAAN TEMPATAN, PENGURUSAN LALU LINTAS DAN TEBATAN BANJIR YB CHOW KON YEOW

  MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN
  NEGERI KETIGA BELAS TAHUN 2016


  UCAPAN PENGGULUNGAN PENGERUSI JAWATANKUASA KERAJAAN
  TEMPATAN, PENGURUSAN LALU LINTAS DAN TEBATAN BANJIR
  YB CHOW KON YEOW


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Izinkan saya untuk membuat penggulungan bagi soalan-soalan tambahan yang
  telah dikemukakan semasa sesi perbahasan mengikut portfolio yang
  dipengerusikan oleh saya.


  PELAN INDUK PENGANGKUTAN PULAU PINANG (PIP)
  SEJARAH PELAKSANAAN PIP


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Kerajaan Negeri memandang serius isu kesesakan lalu lintas dan sistem
  pengangkutan awam sejak mula mentadbir negeri Pulau Pinang pada tahun
  2008 lagi. Pelbagai usaha dan insiatif telah dimulakan dan sehubungan itu
  Kerajaan Negeri melalui MMK pada 27 Mei 2009 dan disahkan pada 3 Jun
  2009, Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk mewujudkan satu Majlis
  Pengangkutan Negeri (Penang Transport Council – PTC) yang terdiri daripada
  20 orang wakil-wakil 'expertise' dalam bidang pengangkutan serta wakil-wakil
  NGO. Tujuan utama penubuhan PTC ini adalah bagi melihat kepada sistem
  pengangkutan awam dan penyuraian masalah kesesakan lalu lintas yang kian
  meruncing di Pulau Pinang. Ahli PTC dengan rasminya dilantik oleh YAB Ketua
  Menteri pada 10 Julai 2009. Salah satu cadangan utama oleh PTC adalah
  melaksanakan Kajian Pelan Induk Pengangkutan di Pulau Pinang.
  Sehubungan itu, Kerajaan Negeri telah memanggil tender terbuka bagi
  pelaksanaan kajian PIP pada 12 Mac 2010. Sebanyak enam (6) penender
  mengambil bahagian dalam proses ini dan pada 20 Julai 2010 Lembaga
  Perolehan Negeri telah bersetuju untuk melantik AJC Planning Consultant Sdn
  Bhd (dengan kerjasama Halcrow Consultant Sdn. Bhd. dan Singapore Cruise
  Centre Pte.Ltd.) sebagai perunding yang akan menjalankan kajian PIP untuk
  Kerajaan Negeri.

  AJC Planning Consultant Sdn Bhd telah memulakan kajian secara rasmi pada
  bulan Mei 2011 dan kajian tersebut mengambil masa selama 16 bulan yang
  dibuat secara holistik dan telah diterima oleh Kerajaan Negeri sebagai dokumen
  rasmi pada 25 Mac 2013. Berdasarkan hasil kajian tersebut Kerajaan Negeri
  telah memberi penekanan kepada dua (2) komponen utama daripada lima
  komponen yang dicadangkan dalam PIP untuk dilaksanakan iaitu komponen
  lebuhraya dan pengangkutan awam. Kerajaan Negeri telah mengambil
  keputusan untuk melaksanakan PIP secara menyeluruh atau big bang approach
  agar segala langkah dan strategi pelaksanaan adalah lebih efektif dengan
  menggunakan konsep Rakan Pelaksana Projek (Project Delivery Partner –
  PDP).


  Kajian PIP yang telah dijalankan oleh Kerajaan Negeri merangkumi 5 komponen
  utama dan setiap komponen memainkan peranan penting dan saling berkaitan.
  Lima komponan tersebut adalah:
  1. High way Improvement Plan ( Pelan Tindakan Lebuhraya)
  Laporan ini memberi fokus terhadap kesemua rangkaian jalan raya di Pulau
  Pinang dan memberi cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah
  kesesakan terutama di kawasan hotspot dan semua rangkaian jalan di Pulau
  Pinang. Selain itu, cadangan serta merta seperti pelebaran jalan, meletakkan
  lampu isyarat di persimpangan utama dan beberapa cadangan lain ada
  diberikan oleh pihak perunding. Projek-projek mega yang dicadangkan oleh
  perunding ialah:

  1. Georgetown Outer Bypass
  2. North Coast Pair Road
  3. Air Hitam – Relau Pair Road
  4. Third Tunnel Link
  5. North South Expressway Link Road

  2. Public Transport Improvement Plan ( Pelan Tindakan Sistem Pengangkutan Awam)
  Dalam laporan ini diperincikan mengenai satu sistem yang menyeluruh terhadap
  rangkaian sistem pengangkutan awam di seluruh negeri Pulau Pinang.
  Kawasan-kawasan bandar akan dijadikan kawasan utama pengangkutan awam
  dimana akan dibina jajaran rel mengikut kesesuaian. Kesinambungan kawasan
  bandar ini akan disokong oleh rangkaian sistem bas yang meliputi seluruh
  kawasan penempatan agar semua rakyat dapat menggunakannya dengan
  mudah. Kekerapan bas juga akan dipertingkatkan dan beberapa program Park
  n Ride akan diperkenalkan bagi menjadikan sistem pengangkutan awam lebih
  efisyen dan menjadi mod pilihan pengangkutan. Sistem feri dan KTM komuter
  juga akan diperkemaskan agar keselesaan penumpang adalah terjamin.


  3. Accessibility Improvement Plan ( Pelan Tindakan Kebolehcapaian)
  Laporan ini tertumpu kepada kebolehcapaian pejalan kaki terutama golongan
  OKU di kawasan-kawasan utama di sekitar Pulau Pinang. Garis panduan
  Universal Design akan digunakan pakai di dalam pelaksanaan laporan ini.
  Penekanan juga diberikan kepada sistem pengangkutan awam di mana akan
  meliputi kawasan-kawasan pedalaman yang sebelum ini tidak mempunyai satu
  sistem pengangkutan awam yang menyeluruh.


  4. Institutional Plan ( Pelan Tindakan Institusi)
  Dalam Pelan ini, satu Institusi yang merangkumi semua stakeholders yang
  terlibat secara langsung dan tidak langsung berkaitan pengurusan sistem lalu
  lintas dan pengangkutan awam perlu diwujudkan. Tujuan utama adalah untuk
  memastikan strategi pelaksanaan PIP ini akan dapat disempurnakan secara
  tersusun dan efektif. Modal insan yang berkualiti amatlah diperlukan di dalam
  institusi ini. Institusi ini akan mempunyai peranan yang besar setelah semua
  sistem pengangkutan awam yang lengkap dapat dilaksanakan di Pulau Pinang.
  5. Water Transport Study ( Kajian Pengangkutan Air)
  Kajian ini meliputi perkhidmatan feri yang sedia ada di Pulau Pinang.
  Bagaimana kaedah untuk menaiktaraf dan cadangan untuk mewujudkan lagi
  beberapa terminal dan stesen feri bagi menggalakkan lagi sektor pelancongan
  dan kebolehcapaian sistem pengangkutan awam. Cadangan stesen feri yang
  baru seperti di QueensBay, Weld Quay dan Gurney akan menjadi tarikan bagi
  negeri Pulau Pinang.


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Untuk makluman sidang dewan yang mulia ini, Kerajaan Negeri sedar akan
  magnitude pelaksanaan PIP dan kos yang akan ditanggung oleh Kerajaan
  Negeri dalam jangka masa panjang, oleh itu Kerajaan Negeri telah memohon
  kepada Kerajaan Pusat agar mempertimbangkan pelaksanaan PIP di Pulau
  Pinang. YAB Ketua Menteri telah mengemukakan surat bertarikh 26 November
  2013 kepada YB Pemangku Menteri Pengangkutan bagi tujuan ini, namun
  demikian tiada maklum balas diterima sehingga sekarang. Sekali lagi YAB
  Ketua Menteri telah mengemukakan permohonan kepada YAB Perdana Menteri
  melalui surat bertarikh 28 Mei 2014, malangnya pihak Kerajaan Negeri tidak
  menerima sebarang maklum balas.
  Memandangkan tiada maklum balas daripada Pihak Kerajaan Persekutuan,
  Kerajaan Negeri telah memutuskan untuk meneruskan cadangan pelaksanaan
  PIP demi kepentingan rakyat Negeri Pulau Pinang. Satu tender terbuka RFP
  telah dipanggil pada 8 Ogos 2014 bagi pelaksanaan PIP ini dan sebanyak 48
  buah syarikat telah membeli dokumen tender dan menghadiri taklimat pertama
  berkenaan pelaksanaan PIP ini. Sambutan yang diberikan sangat
  menggalakkan dan atas permintaan penender-penender, tarikh tutup
  penyerahan tender telah dilanjutkan sehingga 16 Februari 2015.
  Sebanyak 6 penender telah mengemukakan cadangan RFP masing-masing
  pada tarikh tutup tender RFP dan Jawatankuasa Penilaian Kewangan dan
  Teknikal yang dipengerusikan oleh YB Pegawai Kewangan Negeri (PKN) telah
  ditubuhkan bagi meneliti cadangan setiap penender tersebut. Jawatankuasa
  tersebut mula bersidang pada 30 September 2014 dan bagi menjalankan
  penilaian aspek kewangan yang telus, pihak Kerajaan Negeri telah melantik
  perunding KPMG sebagai External Financial Evaluater bagi membantu
  Kerajaan Negeri menilai setiap cadangan secara komprehensif dan cadangan
  yang dipilih merupakan cadangan value for money. Setelah melalui pelbagai
  proses penilaian dan penelitian selama tiga (3) bulan, Kerajaan Negeri telah
  bersetuju untuk melantik SRS Consortium sebagai PDP melalui keputusan
  Lembaga Perolehan Negeri bertarikh 9 Julai 2015. Secara rasmi Kerajaan
  Negeri mengemukakan pelantikan SRS Consortium dan penyerahan
  persetujuan surat pelantikan bersyarat pada 14 Ogos 2015. Kerajaan Negeri
  dengan jelas menetapkan kepada PDP yang dilantik bahawa satu perjanjian
  hanya akan ditandatangani setelah PDP berjaya memperolehi kelulusankelulusan
  wajib daripada agensi kerajaan yang berkenaan contohnya kelulusan
  daripada SPAD bagi skim rel, kelulusan DEIA daripada Jabatan Alam Sekitar
  dan sebagainya. Semua risiko akan ditanggung sekiranya permohonan tersebut
  tidak berjaya. Bertitik tolak daripada pelantikan tersebut, Kerajaan Negeri bersama SRS
  Consortium telah bekerjasama ke arah pelaksanaan PIP. Kerajaan Negeri telah
  bersetuju untuk melaksanakan PIP yang merangkumi pembinaan satu jajaran
  LRT dari George Town ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan
  satu lebuhraya Pan Island Link (PIL) serta penambakan laut sebagai model
  kewangan membiayai PIP dilaksanakan dalam fasa pertama. Kerja-kerja
  pelaksanaan dijangka akan bermula pada penghujung tahun 2017. Anggaran
  tempoh pelaksanaan fasa pertama adalah selama 8 tahun. Pada masa kini,
  Kerajaan Negeri sedang menjalankan kajian DEIA bagi pelaksanaan LRT dan
  juga penambakan laut di kawasan selatan Pulau Pinang. Bagi skim sistem
  pengangkutan awam, Kerajaan Negeri telah mengemukakan permohonan
  kepada pihak SPAD pada 29 Mac 2016 yang lalu untuk pertimbangan kelulusan.
  Dijangka kelulusan awalan akan diperolehi pada bulan Julai 2016 dan pameran
  awam akan dijalankan disepanjang jajaran LRT selama 3 bulan sebelum
  keputusan mutlak dipertimbangkan oleh SPAD.
  Buat makluman ahli dewan juga, kajian bagi Pelan Induk Pengangkutan (PIP)
  adalah menyeluruh yang mana merangkumi kawasan bandar (metropolitan) dan
  juga kawasan luar bandar. Pelan Induk Pengangkutan (PIP) Pulau Pinang
  adalah bertujuan mewujudkan satu sistem pengangkutan bersepadu dan
  mampan untuk keseluruhan Negeri Pulau Pinang termasuk kawasan luar
  bandar. Perubahan ini tidak dapat dilaksanakan dalam sehari dua malah
  dengan adanya dasar kerajaan yang memberi penekanan kepada Industri
  Automotif di negara kita, cabaran Kerajaan Negeri adalah lebih tinggi bagi
  menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam.
  Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang turut memberi perhatian dan tumpuan
  kepada alam sekitar dan ekosistem di mana satu sistem pengangkutan yang
  lestari telah dicadangkan untuk mewujudkan peralihan daripada penggunaan
  kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam.


  KOS PROJEK & MODEL PEMBIAYAAN


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Seperti yang saya maklumkan, pihak Kerajaan Negeri bersama-sama dengan
  PDP masih dalam peringkat perancangan awalan memandangkan Pihak
  Kerajaan Negeri telah menetapkan bahawa sebarang perjanjian yang akan
  ditandatangani setelah kelulusan wajib diperolehi daripada agensi kerajaan
  berkenaan. Malah, pihak Kerajaan Negeri juga telah menubuhkan
  Jawatankuasa Kewangan dan Perundangan yang dipengerusikan oleh YB
  Pegawai Kewangan Negeri bersama YB Penasihat Undang-Undang Negeri
  serta KPMG (External Financial Evaluater) untuk menilai, meneliti dan
  memastikan setiap aspek perjanjian bersama PDP, Kewangan dan
  Perundangan dilaksanakan sebaik mungkin.
  Buat makluman dewan yang mulia ini, kos keseluruhan bagi pelaksanaan
  Pelan Induk Pengangkutan (PIP) adalah berjumlah RM27 bilion seperti yang
  dianggarkan dalam Kajian PIP oleh AJC Planning Consultant. Kos sebenar bagi
  pelaksanaan PIP hanya akan dimuktamadkan apabila tender Work Package
  Contractor (WPC) selesai dilaksanakan. Model pembiayaan PIP ini bergantung
  kepada tambakan 3 pulau di bahagian Selatan Pulau, Pulau Pinang. Ingin
  saya tegaskan keseluruhan tanah tambakan di ketiga-tiga pulau di Selatan
  Pulau Pinang adalah milik penuh Kerajaan Negeri dan hasil tender tanah-tanah
  tambakan tersebut akan digunakan bagi membiayai pelaksanaan Pelan Induk
  Pengangkutan ini.

  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Alternatif PIP merupakan cadangan oleh Rakan Pelaksana yang telah diterima
  oleh Kerajaan Negeri melalui Lembaga Perolehan pada 9 Julai 2015. Cadangan
  ini telah diterima oleh Kerajaan Negeri setelah mengambil kira kedua-dua aspek
  utama yang ditekankan dalam dokumen RFP iaitu aspek teknikal dan
  kewangan. Financial model yang dikemukakan oleh Rakan Pelaksana iaitu melalui
  tambakan laut dilihat sebagai satu alternatif pembiayaan yang 'viable' dan dapat
  dipenuhi oleh Kerajaan Negeri kerana tiada bebanan kewangan yang perlu
  ditanggung serta mempunyai risiko yang paling rendah. Sekiranya model
  pembiayaan ini berjaya (melalui tambakan laut) maka Kerajaan Negeri
  mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan PIP tanpa
  perlu menanggung sebarang kos-kos tersembunyi yang lain mahupun
  membebankan rakyat untuk menanggung kos operasi perkhidmatan awam
  berkenaan. Untuk makluman Yang Berhormat semua, pihak Kerajaan Negeri amat memberi
  penekanan kepada perancangan dan pembangunan ketiga-tiga pulau tambakan
  berkenaan. Sehubungan itu, satu jawatankuasa Khas Masterplan telah
  ditubuhkan yang dipengerusikan oleh YB Dato Seri SUK sendiri dan dianggotai
  oleh semua agensi kerajaan teknikal dan semua pejabat tanah. Jawatankuasa
  ini kini dalam proses memuktamadkan perancangan yang dijangka dibangunkan
  di ketiga-tiga kawasan pulau tersebut yang termasuk peluasan kawasan
  lapangan terbang pulau pinang, peluasan kawasan FTZ beserta pembangunan
  perumahan mampu milik, komersial dan sebagainya. Masterplan ketiga-tiga
  pulau ini akan diintegrasikan bersama RSNPP dan akan dibentangkan dalam
  mesyuarat SPC bulan ini dan seterusnya dibawa untuk kelulusan MPFN di
  peringkat Kerajaan Persekutuan yang dijadualkan pada bulan November 2016.
  Perancangan tambakan pulau ini juga akan memberi fokus kepada pelbagai
  kajian di lapangan termasuk kajian perikanan, hidraulik, sosial yang juga
  terangkum dalam kajian DEIA yang akan dikemukakan kepada pihak Jabatan
  Alam Sekitar. Melihat kepada aspek teknikal pula, jajaran seperti cadangan AJC Planning
  Consultant telah dinaik taraf kepada jajaran sistem LRT setelah mengambil kira
  alternatif sistem pengangkutan awam yang 'viable' sebagai tulang belakang
  (backbone) sistem pengangkutan awam.


  SENARAI JAWATANKUASA YANG TELAH DITUBUHKAN KHAS UNTUK PIP


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Bagi tujuan memastikan pelaksanaan PIP dapat dilaksanakan sewajarnya,
  Kerajaan Negeri telah menubuhkan Jawatankuasa Pemandu Pelaksanaan PIP
  yang dipengerusikan oleh saya sendiri. Di bawah jawatankuasa ini, sebanyak
  empat (4) jawatankuasa kecil telah ditubuhkan iaitu:

  1.  Jawatankuasa Masterplan yang dipengrusikan oleh YB Setiausaha Kerajaan Negeri
  2. Jawatankuasa Teknikal yang dipengerusikan oleh YB Lim Hock Seng
  3. Jawatankuasa Komunikasi Strategik yang dipengerusikan oleh saya sendiri
  4. Jawatankuasa Kewangan dan Perundangan yang dipengerusikan oleh YB Pegawai Kewangan Negeri bersama YB Penasihat Undang-Undang
  5.  Task Force Nelayan
  6. Task Force Hub Pengangkutan

  Melalui jawatankuasa-jawatankuasa ini, beberapa siri lab integrasi projek mega
  di Pulau Pinang telah dilaksanakan. Jawatankuasa Teknikal telah mengambil
  langkah proaktif dengan menubuhkan Jawatankuasa Kecil Tindakan Kerja
  Teknikal yang dipengerusikan secara bersama oleh Pengarah Jabatan Kerja
  Raya (JKR) dan Timbalan Pengarah Kejuruteraan Majlis Bandaraya Pulau
  Pinang (MBPP) untuk melihat kepada setiap aspek teknikal di sepanjang jajaran
  Bayan Lepas Light Rail Transit (LRT) dan Pan Island Link 1 (PIL 1).
  Melalui Task Force Nelayan pula, Kerajaan Negeri telah bekerjasama dengan
  Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM), Jabatan Perikanan dan Unit-unit
  Nelayan di kawasan penambakan laut bagi melihat kepada keperluan dan
  kebajikan nelayan dijaga. Selain itu, task force hub pengangkutan ditubuhkan
  bagi memastikan setiap stesen terutama sekali yang dikenalpasti untuk
  dibangunkan sebagai Transit Oriented Development (TOD) dilaksanakan secara
  menyeluruh mengambil kira keperluan persekitaran seperti cadangan
  pembangunan di Sia Boey. Disamping itu, task force ini juga bertanggungjawab
  bagi memastikan transport interchange di kawasan Sia Boey dirancang dengan
  sebaik mungkin agar mesra kawasan warisan. Untuk makluman Yang
  Berhormat, jajaran LRT mahupun monarel tidak melalui core zon ataupun buffer
  zone kawasan warisan. Walau bagaimanapun dalam memastikan stsen
  interchange tersebut tidak menjejaskan visual kawasan warisan perancangan
  pembangunan stesen tersebut akan berdasarkan fasad warisan.


  PELAKSANAAN PIP SECARA BERFASA


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Pelaksanaan PIP secara keseluruhannya adalah satu perancangan holistik yang
  mengambil masa sehingga tahun 2065. Untuk makluman Yang Berhormat
  sekalian, perancangan sesuatu Master Plan terutamanya bagi pengangkutan
  awam adalah bagi jangka masa panjang. Dan, masterplan tersebut akan dikaji
  semula mengikut kesesuaian pada sesuatu tempoh masa sebelum fasa itu
  dilaksanakan. Tempoh pelaksanaan bagi fasa-fasa tersebut adalah:
  16
  (i) Bayan Lepas LRT (2017-2023)
  (ii) Ayer Itam Transit (2025-2029)
  (iii) Tanjung Tokong Transit (2026-2030)
  (iv) George Town Tram (2025-2028)

  Fasa pertama pelaksanaan PIP akan melibatkan pembinaan dua (2) jajaran
  utama iaitu Bayan Lepas LRT dan Pan Island Link 1 (PIL 1) sahaja. Pemilihan
  kedua-dua jajaran ini adalah kerana Bayan Lepas LRT merupakan tulang
  belakang sistem pengangkutan awam rel di Bahagian Pulau.
  Manakala pembinaan PIL 1 pula mampu menyuraikan kesesakan lalu lintas dan
  berkesan dalam mengurangkan masa perjalanan utara-selatan dari Gurney ke
  lapangan terbang kepada 15 minit sahaja, berbanding dengan keadaan trafik
  biasa yang memerlukan 45 minit melalui Lebuhraya Tun Dr Lim Chong Eu.
  PIL 1 dilengkapi dengan enam persimpangan untuk menghubungkan kawasan
  berkepadatan tinggi dan hub pengangkutan di bahagian pulau dari Jambatan
  Kedua Pulau Pinang dan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang
  menuju ke Bayan Baru, Relau, Paya Terubong and George Town.
  PIL1 merupakan lebuh raya dua hala enam lorong yang mempunyai akses
  terkawal untuk kepastian kelajuan dan masa perjalanan yang lebih lancar.
  Jajaran PIL 1 yang melalui kawasan pergunungan juga dapat mengelakkan
  kebarangkalian kesesakan daripada pembangunan masa akan datang.
  Lebuh raya ini juga akan dibina di luar kawasan pembangunan George Town
  demi menyuraikan trafik agar tidak tertumpu ke arah pinggiran pusat bandar.
  Selain itu, PIL 1 turut dilengkapi dengan satu laluan khas bas (dedicated bus
  lane) sejajar dengan visi Kerajaan Negeri untuk memantapkan jaringan sistem
  pengangkutan awam.


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Kaedah pembinaan PIL 1 merangkumi pembinaan elevated structure (tiang) dan
  tunnel di kawasan berbukit. Tiada aktiviti cut and fill (potong dan tambak)
  dijalankan seperti mana kaedah yang biasa digunakan. Ini mengurangkan
  impak kepada alam sekitar dan keadaan sekeliling dan tidak akan berlaku
  enviromental degradation.
  Seterusnya di fasa-fasa yang akan datang, pembinaan jajaran Air Itam Transit,
  Tanjung Tokong Transit dan George Town Tram akan bermula pada tahun 2025.
  Jajaran Air Itam dan Tanjung Tokong seperti cadangan dalam Alternatif PIP oleh
  Rakan Pelaksana adalah sistem monorail. Untuk makluman sidang dewan,
  terdapat dua (2) jenis sistem monorail iaitu sistem jenis transit dan taman tema.
  Sistem yang dicadangkan di kedua-dua jajaran ini adalah sistem jenis transit
  dan bukannya taman tema. Untuk makluman Yang Berhormat semua sistem
  monorel yang mempunyai masalah yang tidak dapat diteruskan operasinya
  adalah sistem monorel taman tema. Walau bagaimanapun, sebelum fasa
  kedua ini dilaksanakan, Kerajaan Negeri sekali lagi akan melaksanakan kajian
  lanjut bagi memastikan sistem yang bersesuaian dibina di kedua-dua jajaran ini.


  JARINGAN PENGANGKUTAN AWAM YANG BAIK (SEAMLESS TRANSPORTATION)


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Kerajaan Negeri melihat Pelaksanaan PIP ini secara holistik sehingga tahun
  2055 dengan kemudahan jaringan pengangkutan yang baik (seamless
  transportation) memandangkan kos pelaksanaan sesuatu masterplan adalah
  sangat tinggi. Sistem transit tidak dilaksanakan sekaligus sebaliknya setiap
  sistem transit perlu dirancang dengan baik bagi memenuhi permintaan semasa
  di jajaran yang telah ditetapkan. Faktor yang paling penting bukanlah sistem
  jaringan pengangkutan awam yang dibina sahaja sebaliknya 'connectivity',
  kebolehcapaian dan 'sustainability' yang perlu diberi keutamaan. Samada
  sistem transit yang dicadangkan adalah satu sistem sahaja mahupun 4 ke 5
  sistem yang berbeza, isu 'connectivity' dan 'sustainability' perlu diberi
  penekanan jua.Oleh itu, Kerajaan Negeri juga sedang mengkaji kebolehlaksanaan integrated
  transit fare card system. Pihak Rapid kini dengan kerjasama Kerajaan Negeri
  sedang dalam usaha melaksanakan cashless card system sebagai permulaan.
  Sistem tiket ini kelak akan diintegrasikan agar dapat digunakan di mana-mana
  jaringan pengangkutan awam dengan sistem yang berbeza tanpa mengambil
  kira sistem LRT, monorail, tram, bas dan sebagainya.

  UNJURAN BILANGAN PENUMPANG (RIDERSHIP)


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Berdasarkan unjuran penduduk berasaskan Banci Penduduk dan Perumahan
  Malaysia tahun 2010 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, adalah didapati
  bilangan penduduk Negeri Pulau Pinang menjelang tahun 2030 adalah seramai
  1,866,300 orang dan menjelang tahun 2040 adalah seramai 1,932,000 orang
  (Jabatan Perangkaan Malaysia hanya melakukan bancian setiap 10 tahun dan
  bancian seterusnya pada tahun 2020).
  Kerajaan Negeri sedia maklum akan perbezaan unjuran penduduk di antara
  cadangan kajian Pelan Induk Pengangkutan oleh AJC Planning Consultant dan
  Jabatan Statistik Negeri. Sehubungan itu, MMK pada 30 Mac 2016 telah
  melantik USM sebagai Peer Review untuk menilai semula cadangan Rakan
  Pelaksana Projek (PDP) dengan melihat kajian impak trafik dari aspek teknikal.
  Kajian Peer Review ini akan bermula 1 Jun 2016 selama empat (4) bulan.
  Jabatan Perangkaan Malaysia membuat unjuran berasaskan data-data
  mengikut sejarah sahaja dan tidak mengambil kira keperluan dan aspek yang
  lain. Kajian Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang mengambil kira kadar
  populasi terhadap pembangunan projek masa hadapan, visi Kerajaan Negeri
  untuk mencapai kadar penggunaan pengangkutan awam sebanyak 40%
  menjelang tahun 2030 dan mengambil kira keperluan penambahan trafik di
  seluruh Pulau Pinang. Ini termasuk kajian trafik di dalam Pulau Pinang itu
  sendiri dan pergerakan trafik dari luar yang masuk ke dalam Pulau Pinang.


  KENAPA SISTEM LRT DIPILIH (BUKAN SISTEM LAIN CONTOHNYA TRAM)


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Transit aliran ringan ataupun Light Rail Transit (LRT) adalah sistem
  pengangkutan awam bandar yang menggunakan peralatan pengangkutan,
  sama dengan konsep “tram”, tetapi beroperasi di tahap kapasiti yang lebih tinggi
  dan eksklusif melalui trek yang dibina tinggi ( elevated ) atau di bawah tanah.
  Sistem LRT secara 'elevated' dipilih setelah kajian lanjut Soil Investigation
  menunjukkan bahawa sistem transit 'at-grade' dan 'underground' adalah tidak
  sesuai berdasarkan kepada struktur tanah di sepanjang jajaran Bayan Lepas
  LRT. Sistem transit 'underground' bakal menelan belanja yang lebih besar iaitu
  tiga (3) kali ganda berbanding sistem 'elevated'. Sekiranya sistem 'at-grade'
  dilaksanakan pula, satu lorong lalu lintas sedia ada perlu ditutup sepenuhnya
  sebaliknya sekiranya sistem 'elevated' dibina, jajaran adalah di sepanjang
  median jalan ataupun rizab jalan sedia ada dan tiada lorong yang perlu ditutup.
  Pembinaan 'at-grade' akan mengakibatkan kesesakan lalu lintas yang teruk,
  pengambilan balik tanah/bangunan yang boleh mengakibatkan kos pembinaan
  melonjak berlipat kali ganda, penutupan jalan yang sepenuhnya sehingga
  pembinaan selesai dan kos pengalihan utiliti disepanjang jajaran sangat tinggi.
  Suka juga saya merujuk kepada statistik transport safety Kerajaan Australia
  mendapati kadar kemalangan melibatkan manusia dan kenderaan adalah tinggi
  dengan pembinaan LRV 'at- grade'.Contohnya bagi tahun 2015 purata kadar kemalangan kenderaan dan tram bagi
  setiap suku tahun adalah purata 200 kemalangan di Australia. Saya
  berpendapat berdasarkan sikap pemandu negara kita terutamanya di Pulau
  Pinang kadar kemalangan tram dan kenderaan akan sangat tinggi sekiranya
  pembinaan jajaran tram 'at -grade' dilaksanakan.
  Suka saya menyatakan bahawa pembinaan tram bukanlah murah seperti yang
  didakwa oleh sesetengah pihak. Contoh pembinaan Sydney LRV iaitu projek
  sepanjang 12 km telah melebihi kos pembinaan asal di mana anggaran kos asal
  per km adalah AUD183 juta telah mencecah AUD2 billion melebihi kos asal
  sebanyak AUD600 juta. Manakala projek pembinaan tram di Edinburgh di UK
  telah ditangguhkan kerana kos pembinaan melebihi kos asal dengan peratusan
  sangat tinggi. Namun demikian, Kerajaan Negeri masih akan mengekalkan satu
  jajaran tram 'at - grade' di kawasan Warisan George Town bagi tujuan
  pelancongan dan juga mobiliti disekitar kawasan warisan.


  TAMBANG (FARE BOX)


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Seperti Yang Berhormat sekalian sedia maklum, tiada negara yang
  melaksanakan sistem pengangkutan awam dan mengaut keuntungan yang
  lumayan ataupun berlipat kali ganda daripada kutipan tambang walaupun had
  penggunaan pengangkutan awam adalah tinggi seperti di Hong Kong mahupun
  Singapura . Namun demikian, negara-negara ini masih tetap terus
  meningkatkan jaringan pengangkutan awam demi kesejahteraan dan keperluan
  rakyat.
  Tambang pengangkutan awam tidak boleh ditetapkan sewenang-wenangnya
  oleh Kerajaan Negeri sebaliknya hanya SPAD sahaja yang akan menetapkan
  kadar kutipan tambang tersebut. Berdasarkan kajian, kutipan tambang hanya
  dapat menampung 10% sehingga 15% daripada keseluruhan kos operasi dan
  senggara sistem pengangkutan tersebut. Oleh itu, Kerajaan Negeri masih dalam
  peringkat awalan untuk memuktamadkan 'business model' yang paling ideal
  bagi memastikan sistem pengangkutan awam yang bakal beroperasi ini adalah
  'self-sustainable' tanpa membebankan Kerajaan Negeri dan rakyat Pulau
  Pinang.


  SESI PENGLIBATAN AWAM DAN INISIATIF KERAJAAN NEGERI


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Sehingga kini sebanyak 18 sesi penglibatan awam telah dilaksanakan oleh
  Kerajaan Negeri yang melibatkan seramai 2000 orang. Sesi ini melibatkan
  rakyat Pulau Pinang yang terdiri daripada pelbagai peringkat latar belakang dan
  kepentingan. Malah, usaha 'bottom up' approach ini merupakan inisiatif
  Kerajaan Negeri untuk lebih terbuka dan melibatkan orang ramai terlebih dahulu
  daripada pelbagai peringkat sebelum projek mega seperti ini dilaksanakan.
  Untuk makluman sidang dewan, syarat wajib bagi tujuan kelulusan oleh S.P.A.D
  adalah pemeriksaan awam (public inspection) yang perlu dilaksanakan selama
  tiga (3) bulan mengikut Seksyen 84 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.
  Inisiatif sesi penglibatan awam yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri ini
  bukanlah satu keperluan untuk kelulusan oleh Kerajaan Persekutuan atau SPAD
  tetapi Kerajaan Negeri melaksanakan inisiatif ini bagi memastikan jajaran yang
  dimuktamadkan adalah jajaran yang paling viable untuk rakyat Pulau Pinang.
  Jajaran Bayan Lepas LRT telah diubah sebanyak empat (4) kali sejak cadangan
  jajaran tersebut dibentangkan oleh PDP kepada Kerajaan Negeri sejak bulan
  Disember 2015. Perubahan jajaran ini adalah berdasarkan maklum balas,
  pendapat dan cadangan yang diperolehi daripada pelbagai pihak daripada 18
  sesi penglibatan awam yang telah diadakan.
  Malah Kerajaan Negeri juga telah melancarkan Laman Sesawang Rasmi
  Pelaksanaan Pelan Induk Pengangkutan (PIP) pada 1 April 2016 bagi
  memastikan rakyat mempunyai pelbagai saluran untuk menyampaikan
  pendapat dan maklum balas mereka. Kerajaan Negeri juga telah memuatnaik
  jajaran TMP beserta perancangan projek untuk makluman orang ramai
  menerrusi laman web ini. Sehingga kini sebanyak 250 maklum balas telah
  diterima melalui laman sesawang rasmi Pelaksanaan PIP. Ini membuktikan
  Kerajaan Negeri betul-betul ikhlas dan sentiasa telus dalam berkongsi maklumat
  demi masa depan rakyat Pulau Pinang.


  PENUTUP


  Yang Berhormat Dato' Speaker,
  Untuk menjadi sebuah negeri yang mampan dan bertaraf antarabangsa, Negeri
  Pulau Pinang amat memerlukan satu rangkaian dan sistem pengangkutan yang
  berintegrasi serta lengkap untuk memastikan 'efficient mobility' dan 'accessible'.
  Sehubungan itu, Pelan Induk Pengangkutan ini adalah amat penting bagi
  menjamin kesejahhteraan rakyat Pulau Pinang.
  (Sesalinan maklumat Pelan Induk Pengangkutan beserta cadangan guna tanah
  bagi ketiga-tiga pulau tambakan akan diedarkan kepada Yang Berhormat
  sebentar lagi)
  Saya akhiri ucapan penggulungan saya ini dengan menegaskan bahawa
  pelaksanaan PIP penting untuk menepati visi dan misi Kerajaan Negeri iaitu


  'Moving People Not Car'
  Sekian, terima kasih.

  Cetak Emel

  FaLang translation system by Faboba
  • PENANG
  • PEGIS
  • MBPP
  • MPSP

  bann1234